Arkitekturell förmåga

Många organisationer har sedan länge bedrivit arkitekturarbete, men ofta får man inte de effekter som man eftersträvar. Det gäller att företaget får en Arkitekturell förmåga. Låt en av huvudförfattarna till boken "Arkitekturell förmåga – Handboken" utreda och mäta er nuvarande arkitekturella förmåga samt ge konstruktiva förslag på hur den kan förbättras.

Vad är Arkitekturell förmåga?

Arkitekturell förmåga är de förutsättningar och skickligheter en organisation har för att utforma delarna i den sociotekniska strukturen (människor, relationer, IT-stöd etc.) och få dem att samverka för att organisationen ska kunna uppnå sina mål.
(Källa: Arkitekturell Förmåga – Handboken)

Vad påverkar förmågan?

För att förbättra en organisations arkitekturella förmåga måste man veta vad som påverkar denna förmåga. Sådana påverkansfaktorer möjliggör eller förhindrar förmågans effekt och kan delas upp i två aspekter:

  • Förutsättningar, något man kan åstadkomma med hjälp av t ex beslut, rekryteringar, ansvarsfördelningar och inköp. Dessa saker ger i sig ingen effekt men underlättar organisationens arkitekturarbete.
  • Skickligheter, organisationens möjlighet att utnyttja förutsättningarna och att få olika delar att fungera ihop som t ex personer, organisatoriska delar samt samband mellan olika artefakter.

Arkitekturell förmåga - Aspekter

Boken beskriver en metod för hur man, med hjälp av de bägge aspekterna, kan mäta organisationens arkitekturella förmågan. Metoden kan t ex användas för att:

  • Stimulera ett samtal inom organisationen om organisationens arkitekturella förmåga.
  • Jämföra den egna organisationens förmågas utveckling över tiden.
  • Jämföra förmågan mellan olika delar av organisationen.
  • Jämföra den egna organisationens förmåga mot andra organisationer.

Genomförande

Utifrån den metod som beskrivs i boken genomförs en mätning av er organisations arkitekturella förmåga. Mätningen baserar sig på intervjuer och diskus­sioner med ett urval av personer med olika roller och på olika nivåer.

Resultat

Resultatet från uppdraget är en slutrapport som omfattar:

  • Nulägesbild över styrkor och svagheter avseende förutsättningar och skickligheter för att bedöma den arkitekturella förmågan.
  • Rekommenderade åtgärder för att utveckla den arkitekturella förmågan.
  • Hur man fortsätter att stimulera en dialog om den arkitekturella förmågan.

Slutrapporten skapar möjligheter till jämförelser av den arkitekturella förmågan inom organisationen och med andra organisationer.